k/DYNOWA ~~ woj.podkarpackie ~~ pow.rzeszowski

              powrót

 

ZARZĽD  STOWARZYSZENIA "DOLINA ŁUBIENKI"

 

                                    Prezes  -  Ryszard Sieńko   
    

                                   Zastępca   -  Maria Bielec   
                                   Sekretarz  - Iwona Jabłońska  Gierula  
                                   Skarbnik   -  Elżbieta Błaszkowska   
                                   Członek zarzšdu  -  Małgorzata Sieńko   
 


 


Dane KRS: STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE "DOLINA ŁUBIENKI"

180487650

Nazwa:

Forma prawna:

Data rejestracji:

Firma aktywna:

STOWARZYSZENIE "DOLINA ŁUBIENKI"

STOWARZYSZENIE

2009-09-23

tak

Ulica:

Kod:

Miasto:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

169A

36-065

ŁUBNO

DYNÓW

RZESZOWSKI

PODKARPACKIE

Telefon:

Fax:

Email:

WWW:

(b/d)

(b/d)

(b/d)

(b/d)

NIP:

REGON:

KRS:

(b/d)

180487650

0000337727

Forma reprezentacji:

Zarzšd:

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĽDU DZIAŁAJĽCYCH ŁĽCZNIE

• MAŁGORZATA SIEŃKO, CZŁONEK ZARZĽDU
•
ELŻBIETA BŁASZKOWSKA,
SKARBNIK
•
IWONA JABŁOŃSKA-GIERULA,
SEKRETARZ
•
MARIA BIELEC,
WICEPREZES ZARZĽDU
•
RYSZARD SIEŃKO,
PREZES ZARZĽDU

 

 

Stowarzyszenie "Dolina Łubienki"  - zostało zarejestrowane w sšdzie, wpisem do rejestru, dnia 23.09.2009r.   

Działalnoœć rozpoczęło 15.01.2010r. i liczy 31 członków.       
 

Pierwsze spotkanie zarzšdu odbyło się 12.02.2010r. na którym m.in. przygotowano założenia do planu pracy na rok 2010.    
 

Główne założenia planu pracy na 2010r. 

     
 1. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wydawnictwa folderu pt. ,,Owady motyle i trzmiele w ekosystemie podkarpacia".   
 2. Organizowanie  spotkań z ciekawymi ludŸmi.
 3. Organizowanie okolicznoœciowych zabaw,  pikników, imprezy rodzinnych i młodzieżowych. 
 4. Obchody œwišt państwowych.  
 5. Imprezy (spotkania œwišteczne, andrzejki, mikołajki).
 6. Organizowanie imprez sportowych (turnieje dla dzieci , młodzieży i dorosłych).

 7 Inne uroczystoœci, zależnie od zapotrzebowania i okolicznoœci.

 

STOWARZYSZENIE ZORGANIZOWAŁO W NASZEJ MIEJSCOWOŒCI SZEREG CIEKAWYCH ZAJĘĆ:
 

1. ZAJĘCIA SPORTOWE DLA KOBIET (AEROBIK) wtorek i czwartek o godz 19 w sali gimnastycznej
2. ZAJĘCIA Z RĘKODZIEŁA DLA RODZIN (szydełkowanie, wyszywanie...) œroda i pištek o godz 18 w Domu Ludowym
3. ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (piłka siatkowa i nożna)

INFORMACJE OGŁASZANE SĽ NA BIEŻĽCO. ULOTKI Z ROZPISEM DOSTĘPNE W MIEJSCOWYCH SKLEPACH I TABLICACH OGŁOSZEŃ

Harmonogram projektu>>>

Informacja podana z "Nasza klasa

 

 

„Rekreacja i tradycja – integracja pokoleń”

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Tenis stołowy w wykonaniu organizatorek                                                                 Efekt szydełkowania

 

 

Skrócona wersja sprawozdania

 

Załšcznik nr 2 do protokołu

z Walnego Zebrania sprawozdawczego za rok 2010

 

Sprawozdanie z działalnoœci Stowarzyszenia „Dolina Łubienki" w Łubnie przedstawione na Walnym Zebraniu sprawozdawczym w dniu 31.07.201lr.

 

I.     Stan organizacyjny:

Stowarzyszenie „Dolina Łubienki" liczy 31 członków zwyczajnych. Wszyscy członkowie to członkowie założyciele Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym tj od 01.01.2010r do 31.12.2010 roku nie przybyło, ani też nie ubyło członków.

II.    Działalnoœć organizacyjna:

W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zarzšdu oraz 7 innych zebrań/spotkań, w różnych składach osobowych, zależnych od potrzeb organizacyjnych dla omówienia spraw zwišzanych z realizacjš zadań. W okresie sprawozdawczym nie nastšpiły zmiany w składzie Zarzšdu.   

III. Działalnoœć statutowa:

Stowarzyszenie „Dolina Łubienki" zostało powołane i działa w celu:

-promocji i rozwoju obszarów wiejskich,

-organizowania wszelkich form edukacji oraz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży osób dorosłych i   osób niepełnosprawnych,

-promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,

-wspierania przedsiębiorczoœci i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy,

-propagowania i podejmowania działań na rzecz ekologii i ochrony œrodowiska,

-mobilizowania ludnoœci do aktywnego udziału w procesach rozwoju regionu,

-inicjowania, opracowywania, konsultowania, aktualizacji i współdziałania w zakresie przygotowywania projektów zwišzanych z realizacjš programów rozwoju obszarów wiejskich,

Takie zapisy w Statucie naszego Stowarzyszenia dały nam podstawę do działania.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zrealizowało trzy projekty zwišzane z problematykš opisanš powyżej.

 

Pierwszy projekt

 

pt. „Rekreacja i tradycja -integracja pokoleń" - realizowany był w okresie maj -wrzesień 2010r. Koordynatorem tego projektu z ramienia Stowarzyszenia była kol. Małgorzata Sieńko. Projekt podzielony był na konkretne zajęcia tematyczne, które prowadziły zatrudnione przez osoby posiadajšce stosowne kwalifikacje i umiejętnoœci.

1.zajęcia sportowe dla kobiet - uczestniczyły w nich dziewczęta i kobiety z naszej miejscowoœci oraz sołectw oœciennych,

2.zajęcia sportowe dla rodzin - uczestniczyła w nich młodzież i dzieci,

3.zajęcia „rękodzieło dla rodzin" - prowadzone były przez członkinie naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyły w nich dziewczęta i kobiety, które miały możliwoœć zapoznania się z trudnš sztukš haftu, szydełkowania, robienia gobelinów, biżuterii,

4.zajęcia „zabawa z papierem"  również rozbudziły zainteresowanie kobiet i dziewczšt w tworzeniu kompozycji wykonanych z papieru, włóczki oraz zapoznania się z sztukš orgiami. Wystawa tych prac wykonanych na zajęciach budziła podziw osób oglšdajšcych tę wystawę w czasie pikniku „Pożegnanie wakacji",

5.Dzień Dziecka i Matki na sportowo - ponad l00 osób (rodziców z dziećmi) wzięło udział w zabawie na trasie mini maratonu oraz w różnego rodzaju atrakcjach sportowo-terenowych,

6.zajęcia muzyczne - dla dzieci i młodzieży, która poznawała zasady gry na instrumentach (gitarze),

7.zajęcia gastronomiczne- połšczone z wymianš doœwiadczeń i przepisów gastronomicznych pomiędzy różnymi pokoleniami gospodyń, wzbudziły spore zainteresowanie zarówno młodszych jak i starszych uczestników,

8.Spotkanie seniorów „Dzień wesołego Staruszka" - zaprosiliœmy osoby starsze, często samotne, na ciekawš imprezę z udziałem kapeli „Dynowianie",

9.rozgrywki sportowe - o Puchar Sołtysa - były to prawie całodniowe zawody w kilku różnych dyscyplinach sportowych, w różnych grupach wiekowych zakończone wręczeniem nagród i pucharów.

10.piknik „Pożegnanie wakacji" - impreza kończšca projekt dla szerokiej rzeszy mieszkańców naszej miejscowoœci i okolicy. Atrakcje pikniku to koncerty: œpiewaczki operowej z Œlšska, orkiestry dętej z Dynowa, degustacje ciast, zwiedzanie wystaw prac wykonanych w ramach projektu, konkursy dla dzieci i dorosłych, park zabawowy dla dzieci.

W projekcie tym udział wzięło około 200 rodzin miejscowoœci Łubno i sołectw oœciennych.

Całkowity koszt finansowy to kwota: 26 228,09 zł Z tego œrodki z PPWOW 26 200,00 zł wkład niefinansowy.

 

Drugi projekt,

 

 to wydanie albumu „Łubno - motyle i trzmiele doliny łubienki".

Projekt, na który złożyliœmy aplikację do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

0 wartoœci: 29 999,00 zl  współfinansowany był przez WFOŒ i GW w kwocie 20 000,00 zł, oraz dofinansowany przez Gminę Dynów: w wysokoœci 9 999,00zł. Jest to publikacja ksišżkowa, pięknie wydana, z kolorowymi zdjęciami, gdzie głównym motywem jest piękno przyrody w dolinie, w której żyjemy. Tu gdzie jest nasza wieœ. Piękno to pokazane jest poprzez pryzmat barw jakimi mieniš się motyle i przez pracę, ciężkš i złożonš, którš wykonujš trzmiele aby pozyskać miód-ten cudowny leczniczy wytwór, który jest synonimem szczęœcia i rozkoszy.

Podziękowaniem za bezinteresownš, społecznš pracę tych osób, oraz poniesione koszty finansowe (np. wyjazdów, różnego rodzaju drobnych opłat ) były pojedyncze egzemplarze albumu.

 

 Trzeci projekt

 

to projekt szkoleniowy, który finansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nosił tytuł

 „ Wiedza pierwszym krokiem do sukcesu".

Celem projektu było wzmocnienie naszego Stowarzyszenia oraz innych organizacji działajšcych na terenie gminy Dynów, poprzez przeprowadzenie szkoleń warsztatowych oraz utworzenie punktu informacyjnego.

Projekt podzielony był na następujšce szkolenia:

- szkolenia warsztatowe - planowanie strategiczne działalnoœci organizacji,

- szkolenie warsztatowe -planowanie projektów organizacji,

- szkolenie - pisanie i realizacja projektów,

- szkolenie warsztatowe - księgowoœć i prawo w organizacjach,

- szkolenie warsztatowe -partnerstwo -współpraca w organizacjach pozarzšdowych /NGO,

- szkolenie warsztatowe - dlaczego warto być wolontariuszem,

- wyjazd studyjny - szlakami dobrych praktyk NGO, 'organizacji pozarzšdowych,

- doradztwo - temat: księgowoœć i prawo w organizacjach pozarzšdowych,

- oraz na zakończenie projektu odbyło się seminarium nt,,Organizacja pozarzšdowa w ekonomi społecznej "

Wartoœć całkowita tego projektu to kwota: 42 387,74 zł

Z tego: udział finansowy PO FIO - 32 604,00zł co stanowi 89,38% -jego wartoœci udział niefinansowy Stowarzyszenia „Dolina Łubienki" - 4 238,74 zł

Partnerem w realizacji projektu była Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibš w Bachórzu.

Osoby bioršce udział w szkoleniach wyposażone zostały w materiały szkoleniowe i piœmiennicze. W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymywali posiłki (obiad, kawa, herbata, ciastko, napoje).

W całym projekcie - łšcznie w różnych szkoleniach, doradztwie oraz w wyjeŸdzie studyjnym i w seminarium - udział wzięło ponad 60 osób,

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dla wolontariuszy (ludzi młodych), którym bardzo takie warsztatowe zajęcia się podobały, oraz wyjazd studyjny -szlakami dobrych praktyk .

W ramach tego wyjazdu grupa ta odwiedziła, podobne do naszego, Stowarzyszenie Miłoœników Wsi Rogi -w Rogach k. Krosna. Mieliœmy możnoœć zobaczenia występu zespołu obrzędowego (takiego ludowego teatru), zwiedziliœmy izbę pamięci, siedzibę Stowarzyszenia, miejscowš szkołę podstawowš i gimnazjum, a także spotkaliœmy się z przedstawicielami stowarzyszenia.

Odwiedziliœmy również miejscowoœć Czerteż k.Sanoka, gdzie zapoznaliœmy się z możliwoœciami dotyczšcymi pozyskiwania œrodków na renowację zabytkowych obiektów w Czerteży. Kolejnym celem tego wyjazdu była Bircza i działajšce tam Stowarzyszenie-spółdzielnia socjalna „Krępak".

Projekt trwał od sierpnia do grudnia 2010r.

 

Z realizacji programów pozostał nam sprzęt techniczny, który był wykorzystywany w trakcie trwania realizacji projektów. A jest go niemało: komoda, meble biurowe - szafki-regały, biurko, kuchnia gazowa z butla PB, stoły ogrodowe 3szt, sprzęt elektroniczny: duży magnetofon-odtwarzacz, komputer z monitorem, drukarka, materiały biurowe, przenoœny duży kosz na œmiecie, łšcznie wartoœć zakupowa tego sprzętu sięga kwoty blisko - 8 000,00zł

Z œrodków do realizacji tych projektów zostały zakupione materiały budowlane do remontu pomieszczeń w Domu Ludowym, w pomieszczeniach tych realizowana była częœć projektów -wartoœć tych materiałów to kwota ok.

4 500,00zł. Wartoœciš jednak największš jest moim zdaniem to, że nieduża grupa ludzi była w stanie zrealizować wiele ciekawych, społecznie potrzebnych pomysłów, których odbiór społeczny jest bardzo pozytywny.

Stowarzyszenie podejmować będzie działania w kierunku pozyskania œrodków na realizację tego typu projektów oraz aplikować po œrodki zewnętrzne -pomocowe na realizację takich zadań.

Członkowie naszego Stowarzyszenia nie tylko działajš w organizacji, wielu z nas równie skutecznie zajmuje się społecznš działalnoœciš w innych jeszcze, czy to organizacjach, czy ruchach społecznych, np. rada gminy, OSP, rada parafialna, zwišzki rolnicze. A przecież w większoœci to zwykli ludzie, którzy codziennie pracujš na utrzymanie swoich rodzin w firmach, swoich gospodarstwach. Znajdujš czas aby pomagać innym, aby dobrze służyć swojej miejscowoœci i gminie. Wam wszystkim jeszcze raz z całego serca dziękuję.

 

Stowarzyszenie „Dolina Łubienki" jest bardzo młodym Stowarzyszeniem, działamy zaledwie od niecałych dwóch lat -praktycznie od roku 2010. Brak jest bazy materialne, własnej siedziby a także doœwiadczeń - zarówno organizacyjnych jak i merytorycznych. Na co dzień większoœć z nas zajmuje się zupełnie czym innym, sšdzę jednak, że zapał do pracy, te zdobywane z trudem doœwiadczenia i sukcesy -może na razie drobne ,dadzš w przyszłoœci plon jeszcze większy.

Dziękuję.

Prezes Stowarzyszenia"Dolina Łubienki"

Ryszard Sieńko

 

Skrócona wersja sprawozdania

 

Łubno 31.07.2011r.